Skip to content

Obsługa powiadomień

Webhook to API, który dostarcza w czasie rzeczywistym informacje dotyczące zmian w statusie płatności transakcji.

Sprzedawcy mogą otrzymywać powiadomienia drogą elektroniczną lub za pośrednictwem punktu końcowego (powiadomienie zmontowane dla zapytania o status – Checkout Status). Dla każdej transakcji zostanie jednak wysłane tylko jedno powiadomienie.

Powiadomienia są wysyłane bezpośrednio do punktu końcowego (URL) skonfigurowanego przez sprzedawcę. Parametryzacja tego punktu końcowego musi być wykonana w SIBS BackOffice.

Za każdym razem, gdy SIBS Gateway otrzyma aktualizację statusu płatności transakcji, zostanie wysłane powiadomienie z nowym statusem płatności transakcji.

Każdego dnia SIBS Gateway wysyła podsumowującą wiadomość e-mail z najnowszymi nieudanymi powiadomieniami (wiadomość e-mail musi być zarejestrowana w SIBS BackOffice).

Nie ma gwarancji co do kolejności wiadomości, zwłaszcza jeśli różnica czasu między powiadomieniami jest mniejsza niż czas potrzebny na ich przetworzenie lub z powodu jakichkolwiek problemów komunikacyjnych lub systemowych. Gdy problemy zostaną rozwiązane, nowe powiadomienia będą przychodzić w czasie rzeczywistym, a stare będą wysyłane ponownie. Jeśli nie otrzymano żadnego powiadomienia, przed odrzuceniem jakiejkolwiek transakcji należy skorzystać z opcji „Status realizacji transakcji”.

Powiadomienia są wysyłane jako wywołania zwrotne HTTPS (webhooks) do punktu końcowego na serwerze. Upewnij się, że posiadasz ważny łańcuch certyfikatów SSL. Certyfikaty z podpisem własnym nie są ważne.

Jak to działa?

Do otrzymywania powiadomień potrzebny jest serwer, który posiada następujące funkcje:

 • Punkt końcowy (Endpoint) zdolny do odbierania żądań HTTP POST.
 • Otwarty port TCP dla ruchu HTTPS (port 443 lub 80) z szyfrowaniem TLSv1.2.

W zależności od sieci i wymagań bezpieczeństwa może być również konieczne umieszczenie naszej sieci na białej liście zapory sieciowej. Aby upewnić się, że serwer poprawnie obsługuje powiadomienia, wymagamy potwierdzenia każdego typu powiadomienia za pomocą HTTP 200 i odpowiedzi zawierającej:

{
   "statusCode": "200",
   "statusMsg": "Success",
   "notificationID": "2533e456-5e36-42c8-9eea-7961902f185e"
}

Gdy serwer otrzyma powiadomienie, powinien:

 • odszyfrować powiadomienie
 • przechować powiadomienie w bazie danych
 • potwierdzić powiadomienie za pomocą HTTP 200 OK, jak wyjaśniono wcześniej.

Deszyfrowanie

Treść powiadomienia jest szyfrowana w celu ochrony danych przed próbami oszustwa. Konwertując ciąg znaków czytelny dla człowieka na format szesnastkowy, używamy UTF-8.

 • Algorytm szyfrowania: AES
 • Tryb blokowy: GCM
 • Wypełnienie: None
 • Wektor inicjalizacji: w nagłówku HTTP (X-Initialization-Vector)
 • Znacznik uwierzytelniania : W nagłówku HTTP (X-Authentication-Tag)
 • Format treści: Base64
 • Format wektora inicjalizacji: Base64
Przykład powiadomienia testowego:
Secret: O0Bur9uhZkS54NkwFhVyeutED6DhLbOQUBDt3i3W/C4=
X-Authentication-Tag: Ytw9bzOS1pXqizAKMGXVQ==
Content-Type: text/plain
X-Initialization-Vector: Ldo3OyWNgRchSF3C
Treść przed odszyfrowaniem:
WgErmJOV6wg3BuRkrgZLUUnh57BYzhIzvBFdpadHRsc43UcjtZEevRGDIDu3YxocXMXe8O+xQpMRxwTJPv766IaNqUiUEjAIjZSMEYCZ0pBursUYB+9nB4eqNUiAS2MJ9sR+Cj2iBf6G6KXLfp9K6dK7c0UED5XrJwbovY8X8pMyxktFTEaflp0e76ZywsCQvtqEtqNz9uYEyqmAANbsBwbwyWpkCC8H1kZN2fV3CYetW1CTPmWdPp3C18Yfh826NN4XlKu1VmUmea70PyjmRKSsjPXpfrRX8udelVIK2WTFtnRxD4x588d1nlGY5D5DQmJ8KYZzfvjTmDXGAPiRIEGuXp8h6rBQXS8P/m1llBtboGgQv4MmW3zvq0G6KFlYIcM=
Treść po odszyfrowaniu:
{
 "returnStatus": {
  "statusMsg": "Success",
  "statusCode": "000"
 },
 "paymentStatus": "Success",
 "paymentMethod": "CARD",
 "transactionID": "WebhookTest",
 "amount": {
  "currency": "EUR",
  "value": 10.0
 },
 "merchant": {
  "terminalId": 1000000
 },
 "paymentType": "PURS",
 "notificationID": "f153c248-e7be-4c12-8d88-6c9f1f3b83e4"
}
Przykłady

Poniżej znajduje się kilka przykładów pokazujących, jak odszyfrować powiadomienie webhook:

 • C#
 • Java
 • PHP
 • Python
using System;
using System.Security.Cryptography;
using System.Text; public static class Program {public static void Main() {byte[] secret = System.Convert.FromBase64String("6fNDiYU0T0/evFpmfycNai/AqF24i+rT0OmuVw0/sGQ=");byte[] ciphertext = System.Convert.FromBase64String("9bIjURJIcwoKvQr+ifOTH3HbMX+IqmsRqHuG/I1GfbSX89JE5DcWh/p8QROC5pRAuYZ7"+"ln7RSkHXJdZpVz1LFQ2859WsetvHHui7qYmfxATOO1j0AQuPdAD3FeRH0kR4s/v3c2nV8"+"1DnUXFCnQER/+VWrYdbu5vn8gm+diSE6CHvkK+ODy0ebVi5O6VBnWVjgBUG33VwWiAyIl"+"7Ik435V55WnZgynH3GfbVYoGwZ5UhYtn3yw2yruiLAKu6VTBvnh/ZJP21cHCJSF6NPSd+8"+"1gzWFU/+ECm3cf3uBbCkmKmL7HxRhRxhG0lMtX6ELZOXuw3eDJ1BTu+sSMkV/5Xk+5XX48"+"XmP6CGZ7KmP7Q3Fw1kZmhn0unFyv0Gw8PjT1Ohny/HMgNl16I=");byte[] nonce = System.Convert.FromBase64String("RYjpCMtUmK54T6Lk");byte[] tag = System.Convert.FromBase64String("FUajWHmZjP4A5qaa1G0kxw==");using (var aes = new AesGcm(secret))

		{var plaintextBytes = new byte[ciphertext.Length];

aes.Decrypt(nonce, ciphertext, tag, plaintextBytes);string decrypt = Encoding.UTF8.GetString(plaintextBytes);

			Console.WriteLine(decrypt);
		}
	}
}
import java.security.Security;
import java.util.Base64;import javax.crypto.Cipher;
import javax.crypto.spec.IvParameterSpec;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;import com.google.common.base.Charsets;import org.apache.commons.lang3.ArrayUtils;
import org.bouncycastle.jce.provider.BouncyCastleProvider;// For Java and JVM-based languages, you might need to install unrestricted policy file for JVM,
// which is provided by Sun. Please refer BouncyCastle FAQ if you get
// java.lang.SecurityException: Unsupported keysize or algorithm parameters or
// java.security.InvalidKeyException: Illegal key size.

// If you cannot install unrestricted policy file for JVM because of some reason, you can try with reflection: See here.public class Test {public static void main(String[] args) {try {
 Security.addProvider(new BouncyCastleProvider());// Data from configuration String keyFromConfiguration = "6fNDiYU0T0/evFpmfycNai/AqF24i+rT0OmuVw0/sGQ=";// Data from server String ivFromHttpHeader = "RYjpCMtUmK54T6Lk";String authTagFromHttpHeader = "FUajWHmZjP4A5qaa1G0kxw==";String httpBody = "9bIjURJIcwoKvQr+ifOTH3HbMX+IqmsRqHuG/I1GfbSX89JE5DcWh/p8QROC5pRAuYZ7"
+"ln7RSkHXJdZpVz1LFQ2859WsetvHHui7qYmfxATOO1j0AQuPdAD3FeRH0kR4s/v3c2nV8"
+"1DnUXFCnQER/+VWrYdbu5vn8gm+diSE6CHvkK+ODy0ebVi5O6VBnWVjgBUG33VwWiAyIl"
+"7Ik435V55WnZgynH3GfbVYoGwZ5UhYtn3yw2yruiLAKu6VTBvnh/ZJP21cHCJSF6NPSd+8"
+"1gzWFU/+ECm3cf3uBbCkmKmL7HxRhRxhG0lMtX6ELZOXuw3eDJ1BTu+sSMkV/5Xk+5XX48"
+"XmP6CGZ7KmP7Q3Fw1kZmhn0unFyv0Gw8PjT1Ohny/HMgNl16I=";// Convert data to process byte[] key = Base64.getDecoder().decode(keyFromConfiguration);byte[] iv = Base64.getDecoder().decode(ivFromHttpHeader);byte[] authTag = Base64.getDecoder().decode(authTagFromHttpHeader);byte[] encryptedText = Base64.getDecoder().decode(httpBody);// Unlike other programming language, We have to append auth tag at the end of
 // encrypted text in Java byte[] cipherText = ArrayUtils.addAll(encryptedText, authTag);// Prepare decryption SecretKeySpec keySpec = new SecretKeySpec(key, 0, 32, "AES");Cipher cipher = Cipher.getInstance("AES/GCM/NoPadding");
 cipher.init(Cipher.DECRYPT_MODE, keySpec, new IvParameterSpec(iv));
// Decrypt byte[] bytes = cipher.doFinal(cipherText);
 System.out.println(new String(bytes, Charsets.UTF_8));

 } catch (Exception e) {
 e.printStackTrace();
 }
 }
}
function sodium_decrypt( $webhookSecret, $iv_from_http_header, $http_body , $auth_tag_from_http_header ){$key = mb_convert_encoding($webhookSecret, "UTF-8", "BASE64");$iv = mb_convert_encoding($iv_from_http_header, "UTF-8", "BASE64");$cipher_text = mb_convert_encoding($http_body, "UTF-8", "BASE64") . mb_convert_encoding($auth_tag_from_http_header, "UTF-8", "BASE64");$result = sodium_crypto_aead_aes256gcm_decrypt($cipher_text, "", $iv, $key);return $result;

}$webhookSecret = "6fNDiYU0T0/evFpmfycNai/AqF24i+rT0OmuVw0/sGQ=";
$iv_from_http_header = "RYjpCMtUmK54T6Lk";
$auth_tag_from_http_header = "FUajWHmZjP4A5qaa1G0kxw==";
$http_body = "9bIjURJIcwoKvQr+ifOTH3HbMX+IqmsRqHuG/I1GfbSX89JE5DcWh/p8QROC5pRAuYZ7" .
"ln7RSkHXJdZpVz1LFQ2859WsetvHHui7qYmfxATOO1j0AQuPdAD3FeRH0kR4s/v3c2nV8" .
"1DnUXFCnQER/+VWrYdbu5vn8gm+diSE6CHvkK+ODy0ebVi5O6VBnWVjgBUG33VwWiAyIl" .
"7Ik435V55WnZgynH3GfbVYoGwZ5UhYtn3yw2yruiLAKu6VTBvnh/ZJP21cHCJSF6NPSd+8" .
"1gzWFU/+ECm3cf3uBbCkmKmL7HxRhRxhG0lMtX6ELZOXuw3eDJ1BTu+sSMkV/5Xk+5XX48" .
"XmP6CGZ7KmP7Q3Fw1kZmhn0unFyv0Gw8PjT1Ohny/HMgNl16I=";// Decrypt message
$result = sodium_decrypt($webhookSecret, $iv_from_http_header, $http_body , $auth_tag_from_http_header);print($result);
import base64
from Cryptodome.Cipher import AES def decrypt_AES_GCM(encryptedMsg, authTag, secretKey, iv):
 iv = base64.b64decode(iv)
 encryptedMsg = base64.b64decode(encryptedMsg)
 secretKey = base64.b64decode(secretKey)
 authTag = base64.b64decode(authTag)
 aesCipher = AES.new(secretKey, AES.MODE_GCM, iv)
 plaintext = aesCipher.decrypt_and_verify(encryptedMsg, authTag)return plaintext

 example = {"encoded" : "9bIjURJIcwoKvQr+ifOTH3HbMX+IqmsRqHuG/I1GfbSX89JE5DcWh/p8QROC5pRAuYZ7" \
"ln7RSkHXJdZpVz1LFQ2859WsetvHHui7qYmfxATOO1j0AQuPdAD3FeRH0kR4s/v3c2nV8" \
"1DnUXFCnQER/+VWrYdbu5vn8gm+diSE6CHvkK+ODy0ebVi5O6VBnWVjgBUG33VwWiAyIl" \
"7Ik435V55WnZgynH3GfbVYoGwZ5UhYtn3yw2yruiLAKu6VTBvnh/ZJP21cHCJSF6NPSd+8" \
"1gzWFU/+ECm3cf3uBbCkmKmL7HxRhRxhG0lMtX6ELZOXuw3eDJ1BTu+sSMkV/5Xk+5XX48"
"XmP6CGZ7KmP7Q3Fw1kZmhn0unFyv0Gw8PjT1Ohny/HMgNl16I=","iv" : "RYjpCMtUmK54T6Lk","tag" : "FUajWHmZjP4A5qaa1G0kxw==","secret" : "6fNDiYU0T0/evFpmfycNai/AqF24i+rT0OmuVw0/sGQ="}


result = decrypt_AES_GCM(example['encoded'], example['tag'], example['secret'], example['iv'])
print(result)